IGR

IV Ogólnopolska Konferencja

GENETYKA I GENOMIKA

W DOSKONALENIU ROŚLIN UPRAWNYCH

Od rośliny modelowej do nowej odmiany

Poznań, 5-7 listopada 2019

Tematyka Konferencji

PROGRAM IV OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI „GENETYKA I GENOMIKA W DOSKONALENIU ROŚLIN UPRAWNYCH - OD ROŚLINY MODELOWEJ DO NOWEJ ODMIANY” Poznań, 5-7 listopada 2019

5 listopada 2019 r. (wtorek)
14.30 – 19.00 Rejestracja uczestników konferencji
13.00 – 17.30 Symposium on Willow Genetics and Genomics
17.30 – 18.00 Przerwa kawowa
18.00 – 18.15 Powitanie i rozpoczęcie konferencji
18.15 – 19.00 WYKŁAD INAUGURACYJNY prof. dr hab. Wojciech Święcicki (Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu) Wielka piątka w świecie roślin
19.00 Koktajl powitalny
6 listopada 2019 r. (środa)
8.00 – 11.00 Rejestracja uczestników konferencji
SESJA 1. GENOMIKA ROŚLIN
9.00 – 9.30 WYKŁAD PLENARNY prof. UAM dr hab. Piotr Ziółkowski (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) Kontrola rekombinacji mejotycznej: od dystrybucji chromosomowej do częstości crossing-over
9.30 – 9.50 mgr Kamila Wojszko (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) Udział wybranych genów kodujących białka z domeną PP2-like w interakcji między Arabidopsis thaliana a Heterodera schachtii
9.50 – 10.10 dr inż. Bartosz Kozak (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) Wykorzystanie markerów SNP w badaniach asocjacyjnych u łubinu wąskolistnego (L. angustifolius L.)
10.10 – 10.30 mgr Andrea Pagano (Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu) Genome-wide screening and characterization of long non-coding RNAs in purple willows (Salix purpurea L.)
10.30 – 11.00 Przerwa kawowa
SESJA 2. REAKCJA ROŚLIN I MIKROORGANIZMÓW NA STRESY ŚRODOWISKOWE
11.00 – 11.30 WYKŁAD PLENARNY prof. dr hab. Marcin Rapacz (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) Asocjacje genomowe zmian parametrów testu OJIP związanych z reakcją na suszę glebową u jęczmienia, czyli zmiany parametrów fluorescencji chlorofilu w czasie suszy nie wiążą się ze zmianami aktywności fotosyntetycznej
11.30 – 11.50 dr hab. Beata Myśków (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) Analiza genetyczna zaburzeń tworzenia nalotu woskowego żyta
11.50 – 12.10 dr Aleksandra Świda-Barteczka (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) Jęczmienny mikroRNA172b-5p jest zaangażowany w regulację poziomu kinazy SnRK2 podczas stresu niedoboru wody
12.10 – 12.20 mgr Adam Augustyniak (Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu) Enzymy systemu antyoksydacyjnego jako markery mrozoodporności traw pastewnych kompleksu Lolium-Festuca
12.20 – 12.30 dr Joanna Cerazy-Waliszewska (Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu) Ocena tolerancji stresu suszy dwóch typów sadzonek - otrzymanych w kulturach in vitro i z rizomów, wybranych genotypów traw z rodzaju Miscanthus
12.30 – 13.30 Lunch
SESJA 3. BIORÓŻNORODNOŚĆ ROŚLIN I ICH PATOGENÓW
13.30 – 14.00 WYKŁAD PLENARNY dr hab. Magdalena Frąc, prof. IA PAN (Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie) Różnorodność, diagnostyka, zwalczanie i monitoring zanieczyszczeń oraz patogenów grzybowych w ekologicznej uprawie owoców miękkich
14.00 – 14.20 dr Piotr Tykarski (Uniwersytet Warszawski) System informacji o różnorodności biologicznej GBIF jako narzędzie w badaniach roślin uprawnych i ich patogenów
14.20 – 14.40 mgr inż. Stanisław Świtek (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) Na co rolnikowi miedza? O wartości przyrodniczej gospodarstw
14.40 – 15.00 mgr Agata Piasecka (Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie) Wpływ warunków troficznych na procesy wzrostowe i metaboliczne wybranych gatunków zielenic
15.00 – 16.00 SESJA PLAKATOWA
16.00 – 17.00 Nadzwyczajny Walny Zjazd PTG
19.00 Uroczysta kolacja
7 listopada 2019 r. (czwartek)
SESJA 4. GENETYKA CECH ILOŚCIOWYCH, BIOMETRIA I BIOINFORMATYKA W BADANIACH ROŚLIN
9.00 – 9.30 WYKŁAD PLENARNY dr hab. Grzegorz Koczyk (Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu) Bioinformatyka i genomika ewolucyjna w badaniach metabolizmu wtórnego
9.30 – 9.50 dr Michał Książkiewicz (Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu) Identyfikacja genów kandydujących na cechy udomowienia łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.) metodą mapowania ekspresyjnych cech ilościowych
9.50 – 10.10 mgr Maria Nuc (Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu) Odległość Mash oraz inne odległości jako narzędzie do analizy danych transkryptomicznych
10.10 – 10.40 Przerwa kawowa
SESJA 5. HODOWLA ROŚLIN UPRAWNYCH
10.40 – 11.10 WYKŁAD PLENARNY dr Małgorzata Niewińska (DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni) Postęp biologiczny i aktualne metody wdrożone do polskiej i światowej hodowli roślin
11.10 – 11.30 Leszek Chmielnicki (Polska Izba Nasienna, Bydgoszcz) Oczekiwania branży hodowlano-nasiennej od nauki
11.30 – 11.50 dr Marta Czarnak-Kłos (Wydział Hodowli Roślin i Nasiennictwa, Departament Hodowli i Ochrony Roślin, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie) Badania na rzecz postępu biologicznego w hodowli roślin rolniczych w Polsce
11.50 – 12.10 prof. dr hab. inż. Dariusz Grzebelus (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) Opracowanie markerów molekularnych wspomagających selekcję roślin buraka cukrowego w kierunku odporności na rizomanię warunkowaną genem Rz1
12.10 – 12.30 dr Katarzyna Sosnowska (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Poznaniu) Resynteza Brassica napus L. impulsem do tworzenia odrębnych pul genowych dla hodowli mieszańcowej rzepaku ozimego
12.30 – 13.00 PODSUMOWANIE ORAZ ROZDANIE NAGRÓD*
13.00 Lunch
* Nagroda za prezentację w formie posteru
Komisja konkursowa: prof. dr hab. Magdalena Frąc, prof. dr hab. Dariusz Grzebelus, prof. dr hab. Marcin Rapacz, prof. dr hab. Piotr Ziółkowski, dr Małgorzata Niewińska, dr hab. Anetta Kuczyńska

Notki biograficzne

prof. dr Wojciech Święcicki, czł. koresp. PAN
Wojciech Święcicki Genetyk i hodowca roślin strączkowych. Pracuje w Instytucie Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu od 1991 r. (dyrektor instytutu w latach 2004-2011). Poprzednio w latach 1972-1991 w Poznańskiej Hodowli Roślin. Wyhodował ponad 20 odmian grochu i łubinu oraz, opisał i zlokalizował na mapie chromosomów 29 genów grochu. Współautor map konsensusowych Pisum. Opisał nowe gatunki rodzaju Lupinus - L. anatolicus i L. xhispanicoluteus. Twórca polskiej kolekcji Pisum i bazy danych światowych kolekcji rodzaju Lupinus. Autor 189 prac naukowych, kilku książek i rozdziałów książkowych. Autor Katalogu Genów Pisum. Prezes Związku Twórców Odmian Roślin Uprawnych w latach 1996-1999. Wiceprezes AEP (2001-2004), członek Komitetu Koordynacyjnego Stowarzyszenia Genetyki Pisum (od 1984) i członek honorowy Międzynarodowego Stowarzyszenia Roślin Strączkowych.


prof. dr hab. Magdalena Frąc
Magdalena Frąc Kierownik Zakładu Badań Systemu Gleba-Roślina, opiekun Laboratorium Mikrobiologii Molekularnej i Środowiskowej w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, lider grupy badawczej prowadzącej badania z zakresu mikrobiologii w ramach dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo, kierownik lub wykonawca licznych projektów krajowych i międzynarodowych.
Badania naukowe prowadzone w zespole Magdaleny Frąc ukierunkowane są 4 kluczowe obszary badawcze, istotne zarówno z punktu widzenia badań podstawowych, jak również biotechnologii rolniczej i środowiskowej. Tematyka badawcza koncentruje się na: i) problemach związanych z rolniczym zagospodarowaniem odpadów organicznych, ii) biologicznych wskaźnikach jakości środowiska glebowego i odpadów organicznych, obejmujących bioróżnorodność mikroorganizmów, iii) ekologii i biochemii mikroorganizmów oraz iv) analizie mikrobiologicznej surowców rolniczych. Prowadzone w zespole badania naukowe dotyczą również doskonalenia oraz rozwijania metod detekcji i charakterystyki grzybów termoopornych oraz fitopatogenicznych, które występują w środowisku glebowym, stanowiąc zagrożenie mikrobiologiczne dla surowców rolniczych i ogrodniczych, zwłaszcza owoców.


prof. dr hab. Marcin Rapacz
Marcin Rapacz Marcin Rapacz jest fizjologiem roślin, którego zainteresowania naukowe obejmują zimotrwałość i tolerancję suszy u roślin rolniczych, głównie zbóż i traw wieloletnich. Jego badania łączą zagadnienia związane ze zmianami klimatu, ekologią roślin, biologią molekularną, genomiką funkcjonalną i metodami hodowli roślin. Jest profesorem nauk biologicznych i kierownikiem Katedry Fizjologii, Hodowli Roślin i Nasiennictwa na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Współpracuje z wieloma zespołami badawczymi, w tym z Norweskim Uniwersytetem Przyrodniczym (NMBU), Norweskim Instytutem Badań Bioekonomicznych (NIBIO) oraz Instytutem Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk. Jest (współ)autorem około 100 artykułów naukowych publikowanych w większości w czasopismach o zasięgu międzynarodowym.


dr hab. Piotr Ziółkowski, prof. UAM
Piotr Ziółkowski Piotr Ziółkowski jest genetykiem molekularnym pełniącym funkcję kierownika Zakładu Biologii Genomu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Jego badania koncentrują się na zrozumieniu molekularnych mechanizmów genetycznej kontroli rekombinacji mejotycznej u roślin oraz epigenetycznej regulacji ekspresji genów. Dr Ziółkowski doktoryzował się w IGR PAN (2005) a habilitację z zakresu nauk biologicznych uzyskał na UAM (2016). Od 2011 roku przebywał na czteroletnim stażu podoktorskim na Uniwersytecie Cambridge, gdzie badał modyfikatory rekombinacji genetycznej. Lista jego publikacji obejmuje artykuły w takich pismach jak Genes & Development, PNAS, Plant Cell, eLife, Genome Research czy Nature Genetics. Obecnie Dr Ziółkowski kieruje czterema dużymi grantami finansowanymi przez EMBO (Installation Grant), Fundację na Rzecz Nauki Polskiej (TEAM) oraz Narodowe Centrum Nauki (Sonata Bis i Opus), o łącznym budżecie ok. 8 mln PLN, w których bada różne aspekty rekombinacji mejotycznej.


dr hab. Grzegorz Koczyk
Grzegorz Koczyk Bioinformatyk, specjalizujący się w bioinformatyce ewolucyjnej i ewolucji wtórnego metabolizmu u mikroorganizmów eukariotycznych. Współzałożyciel i kierownik Zespołu Ewolucji Funkcji Systemów Biologicznych (Zakład Biometrii i Bioinformatyki, Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk). Razem z Zespołem zajmuje się m.in. problematyką rekoncyliacji drzew filogenetycznych, charakteryzacją danych z sekwencjonowania nowej generacji w kontekście genów metabolizmu wtórnego oraz filogenezą i ewolucją mechanizmów biosyntezy i adaptacji do (toksycznych) metabolitów w komórkach roślin i grzybów. Laureat pierwszej edycji, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, konkursu grantów LIDER, konkursów NCN SONATA i NCN OPUS. Współautor prac wynikowych w m.in. Genome Biology and Evolution, Nucleic Acids Research, Theoretical and Applied Genetics.

Ważne daty

UWAGA!

Termin nadsyłania streszczeń prezentacji upływa 15 września 2019 r.

15 maj

Wczesny termin rejestracji

15 lipiec

Standardowy termin rejestracji

15 wrzesień

Termin nadsyłania abstraktów

15 wrzesień

Późny termin rejestracji

31 październik

Ostateczny termin rejestracji na konferencję